مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و جامعه/ علوم اجتماعی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی، ا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

4 عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پرخاشگری پدیده ای عمومی است که ورزشکاران اکثرا بطور مستقیمیا غیر مستقیم با آن سروکار دارند. به‌ندرت می‌توان موضوعییافت که به اندازه پرخاشگری و خشونت در ورزش قابل توجه باشد. تبیین علل و رفتار خشونت آمیز در نوع بشر غالباً موضوع پژوهش ‌ها در علمجامعه‌شناسی است. در این پژوهش این معضل بین 300 نفر از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای تکواندو  در دو گروه 150 نفره مورد بررسی قرار گرفت.  در پایان نیز مدل پرخاشگری تکواندوکاران حرفه ای تحلیل جامعه شناختی شد.روش استفاده شده در این پژوهش،روش پیمایش است. در واقع هدف یافتن روابط بین متغیر پیش بین و ملاک است وتلاش برای تبیین تغییرات یاواریانس متغیروابسته می باشد.در نهایت از بین انواع پرخاشگری ها، پرخاشگری کلامی در بین ورزشکاران حرفه ای بیشتر بوده و باقی انواع پرخاشگری تفاوت زیادی نداشته است، همچنین بین مولفه اعتقادات مذهبی با پرخاشگری رابطه معنی داری حاصل نگردید.

کلیدواژه‌ها