کلیدواژه‌ها = نظریه متارکه روابط
علل ناکامی نظریه‌های پیری‌شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 31-50

جواد شهلایی باقری؛ محمود هاشمی افوسی؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار