کلیدواژه‌ها = فوتبال حرفه‌ای
شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 109-146

سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ احسان روشن ضمیر