کلیدواژه‌ها = رسانه
شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 67-89

فائزه تقی پور؛ مهران فولادی نژاد؛ عباس زمانی


بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 107-118

ُسیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ حسین کریمی پاشاکی


نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 45-65

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی


تبیین ارتباط رسانه مورداستفاده با گذران اوقات فراغت و ورزش در میان سالمندان شهرتهران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 83-107

سید علی رحمان زاده؛ ثریا هاشمی


تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری ورزشی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 125-155

مهدی مختارپور