نویسنده = شهبازی، مهدی
تعیین شاخص‌ها و ویژگی‌های فرهنگی - معنوی ورزش کشور

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 59-84

مهدی شهبازی؛ راضیه هژبرنیا؛ محمد تقی خورند