نویسنده = اسکندری، ستاره
تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 7-29

نصرالله سجادی؛ امیر صدیقی؛ مرضیه روشن ضمیر؛ ستاره اسکندری