نویسنده = پوریا، محمدرضا
توسعه پایدار و همبستگی (مطالعه موردی: نخبگان ورزش بدمینتون کشور)

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 51-66

بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدرضا پوریا