نویسنده = حجت کاظمینی
طراحی نظام باشگاه داری حرفه ای ورزش های انفرادی کشور

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 85-107

حجت کاظمینی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی