نویسنده = خداپرست، ُسیاوش
بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 107-118

ُسیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ حسین کریمی پاشاکی