نویسنده = علیدوست قهفرخی، ابراهیم
موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 7-30

محمود گودرزی؛ ناهید کریمی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی