نویسنده = ������ ������ ���������� �������� ��������