نویسنده = محمودی، احمد
مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1403

سامان مهری؛ احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ شقایق نعمتی