نویسنده = احمدی، سید عبدالحمید
مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 3، مرداد 1399، صفحه 73-99

سید عبدالحمید احمدی؛ رضا شجیع؛ مصطفی محمدی رئوف