نویسنده = هاشم زهی، نوروز
واکاوی تاریخی عملکرد سازمان تربیت بدنی ایران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 3، مرداد 1399، صفحه 145-171

نوروز هاشم زهی؛ رسول یاحی؛ انسیه اصغری