نویسنده = فاضلی، نعمت الله
درس واقعی کرونا برای نهاد ورزش در جهان امروز

دوره 1، شماره 3، مرداد 1399، صفحه 57-71

نعمت الله فاضلی