دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، زمستان 1399، صفحه 7-148 
1. تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

صفحه 7-29

نصرالله سجادی؛ امیر صدیقی؛ مرضیه روشن ضمیر؛ ستاره اسکندری


2. علل ناکامی نظریه‌های پیری‌شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی

صفحه 31-50

جواد شهلایی باقری؛ محمود هاشمی افوسی؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک