1. نقش اعتماد و مشارکت در کنترل سازنده حوزه ورزش ایران

صفحه 7-31

ابراهیم متقی


2. سیاست‌گذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی‌شدن و جامعه شبکه‌ای

صفحه 33-56

عباس مصلی نژاد


3. درس واقعی کرونا برای نهاد ورزش در جهان امروز

صفحه 57-71

نعمت الله فاضلی


4. مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 73-99

سید عبدالحمید احمدی؛ رضا شجیع؛ مصطفی محمدی رئوف


5. تجربه فراغت، ورزش و هویت‌یابی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران)

صفحه 101-124

مهدی نمازی زاده


6. ارزیابی و برازش الگوی توسعه پایدار ورزش کشور بر اساس دستور کار 21 جنبش المپیک

صفحه 125-143

علی توفیق؛ هومن بهمن پور


7. واکاوی تاریخی عملکرد سازمان تربیت بدنی ایران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی

صفحه 145-171

نوروز هاشم زهی؛ رسول یاحی؛ انسیه اصغری


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک