دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، تابستان 1399، صفحه 1-171 
4. مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 73-99

سید عبدالحمید احمدی؛ رضا شجیع؛ مصطفی محمدی رئوف


شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک