1. تحلیل تطبیقی آمایش سرزمین در ورزش بانوان بر اساس پراکندگی اعضای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-32

محمود گودرزی؛ شعله خداداد


2. ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو

صفحه 33-44

رها برهمند؛ علی محمد صفانیا


3. نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

صفحه 45-65

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی


4. شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه‌ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص‌های توسعه یافتگی

صفحه 67-82

رضا محمدکاظمی؛ فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی


5. تبیین ارتباط رسانه مورداستفاده با گذران اوقات فراغت و ورزش در میان سالمندان شهرتهران

صفحه 83-107

سید علی رحمان زاده؛ ثریا هاشمی


6. شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران

صفحه 109-146

سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ احسان روشن ضمیر


7. تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی

صفحه 147-158

هانیه آریادوست؛ هاشم اسکندری راد


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک