دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، بهار 1399، صفحه 7-158 
3. نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

صفحه 45-65

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی


6. شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران

صفحه 109-146

سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ احسان روشن ضمیر


شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک