دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، المپیک نوین، زمستان 1393، صفحه 105-188 
4. مقایسة نسبت طول انگشت دو به چهار (2D:4D) در دوندگان نخبه و غیرنخبة ایرانی

صفحه 143-152

دانیال تیماجی؛ احمد همت فر؛ حمید آقا علی نژاد؛ شیرین قادری گودرزی