تأثیر ده هفته تمرینات مقاومتی بر تراکم مواد معدنی استخوان بیماران مبتلا به سرطان پروستات

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران

چکیده

سرطان پروستات از شایع‌ترین سرطان‌های بدخیم و دومین علت مرگ ناشی از انواع سرطان در مردان است. کاهش تودة استخوانی و میزان دانسیتة مواد معدنی استخوان از جمله عوارض درمانی این سرطان است که زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ده هفته تمرینات مقاومتی بر تراکم مواد معدنی استخوان در بیماران مبتلا به سرطان پروستات بود.24 بیمار مبتلا به سرطان غیرمتاستاتیک پروستات، به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت و به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. بیماران گروه تجربی به مدت ده هفته به انجام تمرینات مقاومتی پرداختند، اما بیماران گروه کنترل در هیچ برنامة منظم ورزشی مشارکت نکردند. قبل و بعد از اجرای تمرینات مقاومتی، تراکم استخوانی نقاط گردن ران، تروکانتر ران، زاویة واردز و کمر نمونه‌ها با استفاده از دستگاه DEXA سنجش شد. نتایج با استفاده از t وابسته و مستقل تجزیه و تحلیل شد.بین قبل و بعد از برنامة تمرین مقاومتی در تراکم استخوانی (05/0P>) بیماران گروه تجربی و کنترل در هیچ یک از نقاط ارزیابی شده تفاوت معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این، بین دو گروه نیز در هیچ یک از متغیرها تفاوت معناداری یافت نشد (05/0P>). از یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ده هفته تمرینات مقاومتی تأثیری بر تراکم استخوان بیماران مبتلا به پروستات ندارد.

کلیدواژه‌ها