بهین هسازى حجم تمرین مقاومتى در بهبود قدرت بیشینه با کمک شبکة عصبى مصنوعى

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3 دانشیار دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از بهین هسازى حجم تمرین مقاومتى به منظور افزایش قدرت بیشینه با کمک شبک ههاى عصبى مصنوعى. به همین منظور، دوازده ترکیب متنوع از س تها و تکرارها تعیین شد. از بین تمامى 66 کیلوگرم) ±10/ 173 سانت ىمتر، وزن: 7 ± 22 سال، قد: 7 ±1/ دانشجویان پسر دانشگاه حکیم سبزوارى (سن: 2 که واحد تربیت بدنى را انتخاب کرده بودند، 94 نفر به صورت نمونة در دسترس انتخاب و به روش تصادفى به RM 5 و ×5 RM ،5×RM3 ،4×RM6 ،4×4 RM ،3×6 RM ،3×4 RM ،3×3 RM) هشت گروه تمرینى 5) از دامنة س تها ×4 RM 4 و ×5 RM ،4×3 RM ،3×5 RM) 5) تقسیم شدند. پاسخ چهار گروه باقیمانده ×6 و تکرارهاى فرض شده، به کمک شبکة عصبى مصنوعى پی شبینى شد. آزمودن ىها در هر گروه هشت هفته و هر هفته دو جلسه حرکات پرس سینه، پرس پا با دستگاه، حرکت زیربغل قایقى و پشت پا خوابیده با دستگاه 1) در حرکات پرس سینه و پرس RM) را انجام دادند. پیش از شروع و پس از پایان دورة تمرین، قدرت بیشینه پا، وزن بدون چربى و درصد چربى آزمودن ىها انداز هگیرى شد. در این پژوهش مدل شبک ههاى عصبى مصنوعى با دو متغیر ورودى و یک متغیر خروجى طراحى شد. در پایان نتایج گرو ههاى تجربى، همچنین نتایج گرو ههاى 5 بیشترین قدرت ×6 RM پی شبینى شده با یکدیگر مقایسه و با درصد بیان شدند. نتایج زیر به دست آمد: گروه 4 بیشترین قدرت بیشینه ×4 RM بیشینه را در پرس پا، وزن بدون چربى و کاهش درصد چربى کسب کرد و گروه را در پرس سینه به دست آورد. با توجه به این نتایج، براى افرادى که مای لاند در این دامنه از س تها و تکرارها بیشترین قدرت را در عضلات پایین تنه، وزن بدون چربى و کاهش درصد چربى بدن کسب کنند پروتکل با حجم بالا نسبت به سایر پروتک لها برترى دارد، در حالى که افزایش قدرت بیشینه در عضلات بالاتنه با استفاده از پروتک لهاى با حجم کمتر نیز کسب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها