مقایسة قدرت ایزومتریک عضلات پای برتر و غیر برتر فوتبالیستهای مرد حرف های ایران

نوع مقاله: آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای آسیب شناسی دانشگاه مالایای مالزی

چکیده

ضربات و مهار تها در ورزش فوتبال به صورت ی کطرفه انجام م ىشود، لذا نیازمند الگوهاى حرکتى نامتقارن است. این عامل منجر به توسعة سازگارى نامتقارن در سیستم عضلانى- اسکلتى پایی نتنة فوتبالیس تها م ىشود. هدف از این تحقیق عبارت است از مقایسة قدرت ایزومتریک عضلات پای برتر و غیربرتر فوتبالیس تهای مرد جوان حرف های ایران. قدرت ایزومتریک عضلانى 36 فوتبالیست جوان (میانگین±انحراف استاندارد؛ سن:181 سانت ىمتر) دو باشگاه حرف هاى سپاهان و ذوب /3±5/ 73 کیلوگرم، و قد: 5 /1±6/ 18/9±1/6 سال، وزن: 490 ارزیابى º 60 و º ،30º آهن با حداقل پنج سال سابقة ورزشی با استفاده از دستگاه بایودکس مدل 3 در سه زاویة وابسته و آنالیز واریانس ی کطرفه برای تجزیه و تحلیل داد هها استفاده شد. نتایج تحقیق t شد. از آزمو نهای نشان داد قدرت عضلات همسترینگ در پای برتر در هر سه زاویه به طور معناداری بیش از پای غیربرتر بود90 ) بود، اما º در حالی که قدرت عضلات چهارسر رانی در پای غیربرتر بیش از پای برتر (ب هجز زاویة ،(P<0/05)تفاوت معناداری در هر سه زاویه بین پای برتر و پای غیربرتر مشاهده نشد. تفاوت معناداری در قدرت عضلاتقدرت عضلات چهارسر رانی در پای غیر .(P<0/ چهارسر رانی پای برتر در سه زاویة ذکر شده مشاهده شد ( 05با افزایش درجة مفصل .(P<0/ برتر همانند پای برتر با افزایش درجة مفصل زانو افزایش معناداری نشان داد ( 05میزان قدرت عضلات .(P<0/ زانو از 30 به 90 درجه، قدرت عضلة همسترینگ در پای برتر کاهش یافت ( 05همسترینگ در پای غیربرتر نیز همانند پای برتر در زاویة 30 درجه بیشتر و در زاویة 90 درجه کمتر از دیگر زوایا88 درصد از فوتبالیس تها ضعف عضلانى- اسکلتى داشتند. از یافت ههای این تحقیق / حدود 9 .(P<0/ بود ( 05م یتوان نتیج هگیری کرد که استفادة ی کطرفه از بدن در فوتبال موجب تقویت یک جانبة عضلات بدن شده است.لذا، پیشنهاد م یشود تقویت عضلات ناحیة مقابل نیز در برنام ههای تمرینات فوتبال گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها