تأثیر مکمل ZMA به تنهایى و ترکیب آن با کربوهیدرات، همراه با شش هفته تمرین مقاومتى بر هورمو نهاى آنابولیک و شاخصهاى آسیب سلولى در مردان تمرین نکرده

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر عبارت است از بررسى تأثیر مکمل سازى ،ZMA به تنهایى و به صورت ترکیب و آنزیم هاى ،IGF- با کربوهیدرات، همراه با شش هفته تمرین مقاومتى بر هورمون هاى تستوسترون و 1 21 سال، / کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در افراد تمرین نکرده. 27 دانشجوى پسر غیرورزشکار (میانگین سن 3 21/6 ) به صورت هدف مند انتخاب و به طور تصادفى به سه گروه شامل گروه مصرف مکمل 2kg/m BMI و 9 نفر)، و گروه دارونما ( 8 نفر) تقسیم شدند. هر سه ) ZMA + 10 نفر)، گروه مصرف کربوهیدرات ) ZMA 85 درصد یک تکرار بیشینه را انجام دادند. - گروه پروتکل تمرینى شامل سه جلسه تمرین مقاومتى در هفته با 70 نمونه هاى خونى قبل از شروع و در انتهاى شش هفته تمرین، و به دنبال 12 ساعت ناشتایى شبانه گرفته شد. و آزمون تعقیبى بونفرونى استفاده شد. two way repeated measure براى تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون یافته ها نشان داد على رغم افزایش نسبى هورمون هاى آنابولیک در گروه هاى دریافت کنندة مکمل، بین سه گروه به ZMA قبل و بعد از دوره وجود نداشت. اما، مکمل IGF- اختلاف معنادارى در مقادیر سرمى تستوسترون و 1 22 درصد در گروه هاى / 25 و 5 / همراه تمرین مقاومتى منجر به کاهش معنادار آنزیم لاکتات دهیدروژناز به میزان 5 دریافت کنندة مکمل شد، درحالى که تأثیرى بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز نداشت. همچنین، در هر سه گروه افزایش معنادارى در حداکثر قدرت حرکت پرس سینه دیده شد. با این نتایج می توان پیشنهاد کرد مکمل سازى توأم با تمرین مقاومتى باعث ترشح بیشتر هورمون هاى آنابولیک و کاهش آسیب سلولى می شود، اما تمرین ZMA مقاومتى به تنهایى براى افزایش قدرت آزمودنى ها کافى است.

کلیدواژه‌ها