تأثیر تمرین پلایومتریک بر برخى سازگارى هاى عصبى و عملکردی بازیکنان نوجوان فوتبال

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژى ورزش دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

4 کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان دلفان

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر عبارت است از تعیین نقش سازگارى هاى عصبى در پى دورة تمرین کوتاه مدت پلایومتریک به همراه تمرین فوتبال در بازیکنان نوجوان. در این پژوهش پانزده بازیکن نوجوان فوتبال با میانگین 7 درصد /64±2/ 153 سانتى متر، و چربى بدن 9 /5±10/ 40 کیلوگرم، قد 43 /4±8/ 14 سال، وزن 3 /26±0/ سن 89 به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفى به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول هشت نفر تمرین پلایومتریک را در کنار مهارت هاى فوتبال و در گروه دوم هفت نفر فقط تمرین مهارت هاى فوتبال را به مدت شش هفته (شانزده جلسة تمرین) انجام دادند. قبل و بعد از تمرین، عملکرد بازیکنان با آزمون هاى دو سرعت پنج و بوسکو پنج و پانزده ثانیه ارزیابى شد. به منظور (CMJ) متر، دو سرعت ده متر، چابکى، پرش از حالت ایستاده از عضلات پهن (SEMG) ارزیابى سازگارى هاى عصبى، قبل و بعد از دورة تمرین الکترومایوگرافى سطحى جانبى و داخلى، و رفلکس هافمن از عضلة نعلى انجام شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس 0 در نظر گرفته شد. همان طور که / گروه) استفاده شد و سطح معنادارى 05 × 2، زمان × با اندازه گیرى مکرر (طرح 2 -4/ 5-٪)، دو سرعت ده متر ( 05 / انتظار مى رفت، گروه تمرین کاهش هاى معنادارى در زمان دو سرعت پنج متر ( 97 ،(٪12/95) CMJ ،(٪36/ عضلة پهن جانبى ( 54 SEMG 8-٪) و افزایش هاى معنادارى در / ٪) و چابکى ( 99 13 ٪) نشان دادند که مؤثر بودن تمرین پلایومتریک را نشان / 14 ٪) و بوسکو پانزده ثانیه ( 84 / بوسکو پنج ثانیه ( 08 4-٪) نشان داد. به هر حال، رفلکس هافمن در دو / داد. گروه کنترل تنها کاهش معنادارى در زمان چابکى ( 72 گروه تغییر معنادارى نشان نداد. بنابراین، با توجه به نتایج، به نظر مى رسد سازگارى هاى عملکردى در نتیجة تمرین پلایومتریک کوتاه مدت در گروه مورد مطالعه احتمالاً منشأ عصبى دارد که این ممکن است به فراخوانى واحدهاى حرکتى بیشتر و شلیک عصبى سریع تر مربوط باشد، اما به نظر نمى رسد رفلکس حرکتى در این سازگارى ها نقش داشته باشد. پژوهش حاضر استفاده از تمرین پلایومتریک را براى بهبود اعمال انفجارى دربازیکنان نوجوان فوتبال در ترکیب با تمرین فوتبال توصیه می کند تا تمرین فوتبال به تنهایى.

کلیدواژه‌ها