اکسایش قند و چربى حین و پس از یک وهله فعالیت بدنى در سه شدت مختلف در مردان جوان غیرورزشکار

نوع مقاله: بیومکانیک

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور گنبد کاووس

2 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان

چکیده

افزایش سوخت وساز چربى در کاهش علایم بیمارى هاى سوخت وسازى مثل چاقى و دیابت نوع دو نقش بالقوه دارد و یا اینکه کاهش عوامل خطرزاى قلبى- عروقى را موجب مى شود. هدف پژوهش حاضر مقایسة میزان سوخت چربى، همچنین هزینة انرژى حین و پس از سه شدت مختلف فعالیت ورزشى بود. آزمودنی های این 174/3±5/ 64 کیلوگرم، قد: 1 /5± 19 سال، وزن: 7 /7±1/ پژوهش هشت دانشجوى پسر غیرورزشکار بودند (سن: 840 میلى لیتر بر گیلوگرم بر دقیقه). آزمودنى ها در سه روز جداگانه با /1±4/ سانتى متر، و حداکثر اکسیژن مصرفى: 4روى نوارگردان به Vo2max 65 و 75 درصد ، فاصلة زمانى حداقل یک هفته به ترتیب در یکى از شدت هاى 55فعالیت پرداختند. هر آزمون یک دورة استراحت پانزده دقیقه اى قبل از شروع فعالیت بدنى، شصت دقیقه فعالیت در یکى از شدت هاى مذکور و در نهایت دو ساعت برگشت به حالت اولیه یا استراحت پس از اتمام فعالیت ورزشى داشت. در تمام مدت آزمون، میزان سوخت چربى با استفاده از کالرى سنجى غیرمستقیم اندازه گیرى و محاسبه شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد مقدار مطلق اکسایش چربی (گرم در دقیقه) حین و پس از فعالیت با شدت همچنین کل مقدار مطلق سوخت چربى در این شدت به طور معناداری از دو شدت دیگر ،Vo2max 75 درصدسهم اکسایش چربی در تأمین انرژی حین فعالیت با شدت 55 درصد نسبت به دو شدت .(P≤0/ بیشتر بود ( 05ولى بین سهم آن در تأمین انرژى پس از فعالیت با سه شدت و مقدار .(P≤0/ دیگر به طور معناداری بیشتر بود ( 05کل سهم آن در تأمین کل انرژى تفاوت معنادارى مشاهده نشد. همچنین، نتایج نشان داد با افزایش شدت فعالیتو Vo2max 65 و 75 درصد ، مقدار مطلق اکسایش کربوهیدرات (گرم در دقیقه) حین فعالیت با سه شدت 55کل مقدار مطلق سوخت کربوهیدرات افزایش یافت، که این افزایش معنادار نبود، ولى سهم نسبى کربوهیدرات دردر دورة .(P<0/ تأمین انرژى حین فعالیت با افزایش شدت از 55 به 75 درصد به طور معنادارى افزایش یافت ( 05برگشت به حالت اولیه، با افزایش شدت فعالیت، مقدار مطلق سوخت کربوهیدرات (گرم در دقیقه)، همچنین سهم.(P<0/ 65 و 75 درصد کاهش یافت ( 05 ، نسبى کربوهیدرات در تأمین انرژى پس از فعالیت با شدت هاى میزان هزینة انرژی حین فعالیت با شدت 75 درصد، همچنین میزان کل هزینة انرژى به طور معناداری بیش از دو شدت دیگر در Vo2max از یافته های پژوهش حاضر چنین نتیجه گیرى مى شود که ممکن است فعالیت با شدت 75 درصد .(P≤0/ بود ( 05برنامه های کاهش یا کنترل وزن سودمند واقع شود.

کلیدواژه‌ها