تأثیر مصرف مکمل بى کربنات سدیم بر تغییرات لاکتات خون و عملکرد تناوبى شناگران زن نخبه

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، خوراسگان

3 کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، خوراسگان

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از بررسى اثر مصرف ب ىکربنات سدیم بر تغییرات سطوح لاکتات15 سال، وزن: /3±1/ خون و عملکرد تناوبى شناگران زن نخبه. ده شناگر زن باشگاه فولاد مبارکة سپاهان (سن: 721/3 کیلوگرم بر ±5/4 :BMI 20 ٪ و /3±1/ 155 سانت ىمتر، درصد چربی: 7 /4±3/ 51/3±3/1 کیلوگرم، قد: 1مترمربع) ب هطور هد فمند براى انجام تحقیق انتخاب شدند و با فاصلة زمانى هفت روز در دو آزمون جداگانه0 گرم به ازاى هر / (مصرف دارونما و ب ىکربنات سدیم) شرکت کردند. دارونما و مکمل ب ىکربنات به میزان 3کیلوگرم وزن بدن، در مدت 90 دقیقه و طى هفت مرحله (از دو ساعت تا نیم ساعت پیش از آزمون، هر پانزدهدقیقه یکبار) مصرف شد. سپس، آزمودن ىها شناى صد متر کرال سینه را انجام دادند و زمان اجراى هر یک ثبتشد. در ادامه شناگران به مدت پانزده دقیقه در بازگشت به حالت اولیة غیرفعال شرکت کردند. در پایان این دوره،اجراى شناى صد متر تکرار شد. لاکتات خون در زمان استراحت و در دقایق سه، شش و پانزده بازگشت به حالت،SPSS اولیه و سه دقیقه پس از اجراى دوم انداز هگیرى شد. براى تجزیه و تحلیل داد هها با استفاده از نر مافزار 15از آزمون تحلیل واریانس با انداز هگیر ىهاى مکرر استفاده شد. براساس نتایج، مصرف مکمل بیکربنات سدیم،نسبت به دارونما، به کاهش معنادار میزان لاکتات خون در دقایق سه، شش و پانزده بازگشت به حالت اولیه ودقیقة سوم بعد از اجراى دوم انجامید. اگرچه زمان اجراى اول و دوم شناى صد متر در گروه مکمل، کمتر ازبه نظر م ىرسد مصرف مکمل ب ىکربنات سدیم بر کاهش .(α=0/ گروه دارونما بود اما این تفاوت معنادار نبود ( 09سطوح لاکتات خون و بهبود اجراى سرعتى تناوبی شناگران زن نخبه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها