ارزیابى عدم تعادل قدرت عضلات اطراف مفاصل مچ پا، زانو و لگن، از پارامترهاى بیومکانیکى مهم در پیشگویى آسی بهاى عضلانى اندام تحتانى ورزشکاران نخبة جوان

نوع مقاله: بیومکانیک

نویسندگان

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی و مدرس مرکز تربیت معلم شهید بهشتی زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابى عدم تعادل قدرت عضلات اطراف مفاصل مچ پا، زانو و لگن از پارامترهاى بیومکانیکى مهم در پیشگویى آسی بهاى عضلانى اندام تحتانى ورزشکاران نخبة جوان انجام شد. بدین منظور، 45 17 سال و وزن /6±2/ ورزشکار مرد باشگاهى رشت ههاى فوتبال، دوومیدانى، و ووشوی شهر زنجان با دامنة سنى 1 172 سانت ىمتر، به صورت تصادفى انتخاب شدند. انداز هگیر ىهاى قدرت /5±10/ 63/3±10/8 کیلوگرم و قد 3 عضلانى با دستگا ههاى بدنسازى ب هروش ایزوتونیک و با فرمول یک تکرار بیشینه صورت گرفت. براى شناسایى و ثبت میزان آسی بهاى احتمالى، از پرسشنامة استاندارد و براى تجزیه و تحلیل داد هها از آزمون تى مستقل و آزمون استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل داد هها SPSS همبستگى اسپیرمن، همچنین از نر مافزارهاى اکسل 2007 و 18 نشان داد بین عدم تعادل قدرت عضلات موافق در مفاصل مچ پا، زانو و ران با شیوع آسی بهاى عضلانى مربوط همچنین، بین نسبت هماهنگى قدرت عضلات مخالف (در هر مفصل) با .(P<0/ رابطة معنادارى وجود دارد ( 05 در کل، با توجه به یافت ههاى پژوهش .(P<0/ شیوع آسی بهاى عضلانى مربوط رابطة معنادارى وجود داشت ( 05 م ىتوان نتیج هگیرى کرد عدم تعادل قدرت عضلانى در عضلات قرینه و عضلات مخالف درگیر در مفاصل مچ پا، زانو و لگن از ریس کفاکتورهاى مهم پیشگو در بروز آسی بهاى عضلانى ورزشکاران باشگاهى جوان است و متخصصان امر باید براى پیشگیرى از آسی بهاى عضلانى در عضلات مذکور، قبل از شروع مسابقات به ایجاد تعادل قدرت گرو ههاى عضلانى توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها