تأثیر کربوهیدرات مصرفی با شاخص های گلیسمى متفاوت بر عوامل آمادگى بدنى پسران 15 تا 17 ساله

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار انشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف از این پژوهش عبارت است از بررسى تأثیر مصرف کربوهیدرات مصرفی با شاخص گلیسمى متفاوت بر 17 ساله. جامعة آمارى این پژوهش تمامى شصت پسر 15 تا 17 سالة شهرستان - عوامل آمادگى بدنى پسران 15 مشکی نشهر بودند که به صورت تصادفى ساده در سه گروه بیست نفره تقسیم شدند. مشخصات سه گروه به 170 سانت ىمتر، ±6/ 15 سال، قد 92 /22±1/ قرار زیر بود: گروه اول (شاخص گلیسمى زیاد) با میانگین سنى 8 15 ؛ گروه دوم (شاخص گلیسمى متوسط)با میانگین /23±4/ 60 کیلوگرم و درصد چربى بدن 91 /98±9/ وزن 49 59 کیلوگرم و میانگین درصد چربى بدن /01±7/ 169 سانت ىمتر، وزن 89 ±5/ 15 سال، قد 05 /36±1/ سنى 33 168 سانت ىمتر، ±5/ 15 سال، قد 18 /32±1/ 12/45±3/68 ؛ گروه سوم (شاخص گلیسمى کم) با میانگین سنى 40 14 . آزمون عوامل آمادگى بدنى وابسته به /10±4/ 58 کیلوگرم و میانگین درصد چربى بدن 44 /42±8/ وزن 66 سلامتى (بارفیکس، دراز و نشست، دوى 540 متر و انعطا فپذیرى) در دو روز متفاوت انجام شد. آزمودن ىها ابتدا صبحانة مشترک خوردند و سه ساعت بعد آزمو نها انجام شد. پس از دو روز و صرف صبحانه با شاخ صهای متفاوت در هر روز همان آزمو نها تکرار شد. براى همگنى واریان سها از آزمون لوین و برای بررسی توزیع طبیعی براى مقایسه سه گروه و براى بررسى ANOVA از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، از تحلیل واریانس ی کراهة نسخة 16 استفاده شد. یافت هها نشان داد استقامت SPSS تغییرات بین گروهى از آزمون تعقیبى توکى و نر مافزار عضلات شکم پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمى متوسط و کم نسبت به گروه شاخص گلیسمى زیاد میزان استقامت کمربند شان هاى پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمى .(P≤0/ تفاوت معنادارى داشت ( 01 استقامت قلبى- تنفسى پس .(P≤0/ متوسط نسبت به گروه با شاخص گلیسمى زیاد تفاوت معنادارى داشت ( 01 از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمى متوسط و کم نسبت به گروه با شاخص گلیسمى زیاد تفاوت معنادارى میزان امتیاز آمادگى جسمانى پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمى کم و متوسط نیز .(P≤0/ داشت ( 01 نسبت به گروه با شاخص گلیسمى زیاد تفاوت معنادارى داشت. ولى بین سه گروه (زیاد، کم، متوسط) در عوامل آمادگی بدنی وابسته به سلامتی با خوردن .(P>0/ انعطا فپذیرى تفاوت معنادارى وجود نداشت ( 01 کربوهیدرات با شاخص گلیسمی کم در این گروه سنى نتایج بهتری به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها