اثر تعاملى تمرینات منظم استقامتى و مکمل آنتى اکسیدانت گیاهى بر التهاب مزمن ناشى از القاى مهارکنندة سنتتاز اکسید نیتریک

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران

چکیده

براى مطالعة اثر تعاملى تمرینات استقامتى و مکمل آنتى اکسیدانت گیاهى بر شاخص هاى التهابى شامل ملکول و ضدالتهابى از قبیل مهارکنندة (HS-CRP) و پروتئین واکنشى با حساسیت بالا (VCAM- چسبان عروقى ( 1 48 سر ،(iNOS) در پرفشار خونى ناشى از مهارکنندة سنتتاز اکسید نیتریک (ACE-I) آنزیم مبدل آنژیوتانسین . 4. باریجه، 5. تمرین استقامتى، 6 ،iNOS . موش به طور تصادفى به شش گروه تقسیم شدند: 1. پایه، 2. شم، 3 iNOS تمرین+ باریجه. گروه هاى 3 تا 6، پنج جلسه در هفته و به مدت هشت هفته، 10 میلى گرم/ کیلوگرم محلول را به صورت زیرصفاقى دریافت کردند. گروه 5 و 6 پروتکل تمرین دویدن استقامتى را روى نوارگردان با سرعت 15 تا 20 متر در دقیقه و به مدت 25 تا 64 دقیقه براى پنج جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا کردند. گروه 90 میلى گرم/ کیلوگرم محلول باریجه پنج جلسه در هفته با استفاده از گاواژ به مدت هشت هفته و گروه ، 4 و 6 منجر iNOS 2 نیز سالین با شرایط مشابه دریافت کردند. پس از تحلیل آزمایشگاهى و آمارى مشخص شد القاى مشخص شد. به علاوه، ACE-I به ایجاد پرفشارخونى شدکه از طریق کاهش بازدارندة آنزیم مبدل آنژیوتانسین همراه بود. اجراى پروتکل هاى تمرین HS-CRP و (VCAM- پرفشارخونى با افزایش ملکول چسبان عروقى ( 1 شد. با وجود این، به کارگیرى روش iNOS و باریجه فقط باعث مهار آثار زیانبار پرفشار خونى ناشى از القاى ترکیبى (تمرین استقامتى+ باریجه) باعث معکوس سازى این اثر در مقایسه با گروه هاى پایه و شم شد. بر اساس این نتایج، پرفشار خونى با آسیب هاى عروقى همراه است و ترکیبى از فعالیت هاى منظم و مکمل هاى ضداکسایشى گیاهى را مى توان راهبردی غیردارویى در مهار و مقابله با آثار پرفشارخونى مزمن به کار برد.

کلیدواژه‌ها