اثر مکمل ضدالتهابى زنجبیل بر پاسخ پروتئی نهاى استرس سلولى متعاقب تمرینات قدرتى پیشرونده در...

نوع مقاله: آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

محققان مختلف گزارش کرد هاند تمرینات قدرتى باعث ایجاد التهاب، استرس و آسیب سلولى م ىشود. با این حال تأثیر برنام ههاى تمرین قدرتى فزاینده با و بدون مکمل ضدالتهابى زنجبیل بر پروتئی نهاى استرسى مشخص نشده و پروتئین تام پلاسما HSP است. هدف از این مطالعه بررسى تأثیر مکم لگیرى کوتا همدت زنجبیل بر مقادیر 72 متعاقب اجراى پروتکل تمرین قدرتى فزاینده در مردان جوان والیبالیست بود. بیست مرد ورزشکار در طرحى طولى به طور تصادفى به دو گروه شامل گروه تمرین قدرتى فزاینده با و بدون مکمل زنجبیل (گروه تجربى) و گروه دارونما تقسیم شدند. آزمودن ىهاى گروه تجربى 3 گرم پودر زنجبیل را در سه وعده (هر وعده 1 گرم)، قبل از سه وعدة اصلى غذایى مصرف کردند. گروه دارونما نیز کپسولى حاوى 1 گرم نشاسته (دارونما) را با همان شیوه و مدت زمان گروه تجربى مصرف م ىکردند.خو نگیرى از آزمودن ىهاى تحقیق در سه مرحله انجام شد: قبل از تمرین قدرتى، بلافاصله بعد و 24 ساعت پس از آن. نتایج. تمرین قدرتى فزاینده بلافاصله بعد از اتمام (0/ در هر دو شاخص کمتر از 001 P و پروتئین تام پلاسما (مقدار HSP تمرین باعث افزایش معنادار مقادیر 72 0). اگرچه مکم لگیرى زنجبیل / 0 و 001 / به ترتیب برابر بود با 019 P و 24 ساعت پس از انجام آن شد (مقدار و پروتئین تام پلاسما متعاقب اجراى تمرین قدرتى شد، اما بر مقادیر استراحتى این HSP باعث کاهش مقادیر 72 0/ به ترتیب برابر است با 634 P شاخ صها در مقایسه با دورة قبل از مکم لگیرى تأثیر معنادارى نداشت (مقدار 0). این نتایج نشان م ىدهد هفت روز مکم لگیرى زنجبیل با دوز 3 گرم در روز در مهار کامل استرس / و 862 سلولى ناشى از تمرین قدرتى فزاینده مؤثر نبود. با وجود این، مطالعات دیگرى با طول دورة بیشتر مکم لگیرى زنجبیل براى تعیین آثار سودمند این مداخلة غیردارویى بر پروتئی نهاى استرسى لازم است.

کلیدواژه‌ها