نقش زمان روز بر پاسخ سطوح CRP و 6 LI پلاسما پس از فعالیت ورزشى درمانده ساز در آزمودنى هاى زن سالم

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بیرجند

2 دانشجوى کارشناس ىارشد تربیت بدنى دانشگاه بیرجند

3 دانشیار دانشگاه بیرجند

کلیدواژه‌ها