اثر هشت هفته فعالیت ورزشى بر تغییرات لکوسیت ها ،C فیبرینوژن، پروتئین واکنشگر و آمادگى قلبى- تنفسى در مردان غیرفعال پس از ترک مواد مخدر

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژى ورزشى، دانشگاه تهران، پردیش بین الملل کیش*

2 استادیار فیزیولوژى ورزشى دانشگاه آزاد آسلامى واحد نجف آباد

3 دانشجوى کارشناسى ارشد فیزیولوژى ورزشى، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسى هشت هفته فعالیت ورزشى بر تغییرات فیبرینوژن، پروتئین واکنشگر لکوسی تها و آمادگى قلبى- تنفسى در مردان غیرفعال پس از ترک مواد مخدر بود. سى مرد غیرفعال ،(CRP) شهر خر مآباد پس از ترک مواد مخدر (دو ماه) حاضر به همکارى شدند و به صورت تصادفى به دو گروه تجربی و اوج اکسیژن (BMI) (پانزده نفر) و کنترل (پانزده نفر) تقسیم شدند. میانگین سن، قد، وزن، شاخص تودة بدن 20 کیلوگرم/ / 61 کیلوگرم، 53 / 172 سانت ىمتر، 33 / 28 سال، 2 / آزمودن ىها به ترتیب 90 (Vo7peak) مصرفى 70 درصد ضربان قلب بیشینه و - 28 میل ىلیتر/ کیلوگرم/ دقیقه بود. فعالیت ورزشى پیاد هروى با 50 / مترمربع و 20 50 درصد یک تکرار بیشینه به مدت هشت هفته اجرا شد. پیش و پس از هشت هفته فعالیت - کار با وزنه با 45 همبسته، آزمون کواریانس (آنکوا) t ورزشى، نمونة خونى گرفته شد. براى تحلیل استنباطى داد هها از آزمون نتایج پژوهش نشان داد هشت هفته پیاد هروى و کار با وزنه باعث کاهش معنادار مقادیر .(P<0/ استفاده شد ( 05 بعد از هشت هفته تمرین Vo7peak و BMI در حالى که مقادیر ؛(P=0/ و لکوسی تها شد ( 000 CRP ، فیبرینوژن در مجموع، یافت ههاى پژوهش نشان م ىدهد، فعالیت بدنى مشتمل .(P=0/ به طور معنادارى افزایش یافت ( 000 50 درصد یک تکرار بیشینه موجب - 70 درصد ضربان قلب بیشینه و کار با وزنه با شدت 45 - بر پیاد هروى با 50 کاهش ساز ههای خطرزای قلبی- عروقی و بهبود آمادگی قلبی- تنفسی در مردان غیرفعال پس از ترک مواد مخدر م یشود.

کلیدواژه‌ها