تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیب های حرکتی متفاوت بر سطوح سرمی اینترلوکین -6 و پروتئین واکنشگر C در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه کردستان

چکیده

یکی از روش هایی که به منظور دستکاری تمرینات مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرد ، تغییر در توالی انجام فعالیت است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین مقاومتی با ترتیب های حرکتی متفاوت بر سطوح سرمی IL-6  و CRP زنان دارای اضافه وزن بود. به همین منظور 31 دانشجوی دارای اضافه وزن انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه: تجربی 1 (10 نفر)،تجربی 2 (11نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی شامل 6 هفته (3 جلسه در هفته) بود. IL-6 و hs-CRP  قبل و پس از دوره‌ی مرینی اندازه‌گیری شدند. یافته های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد سطوح IL-6 بین سه گروه تفاوت معناداری نداشت، اما در مقادیر CRP گروه تجربی2 ، کاهش معناداری در مقایسه با گروه تجربی یک (006/0p=) و گروه کنترل (016/0p=) دیده شد. در کل یافته‌های حاضر نشان داد بزرگی یا کوچکی عضلات مورد استفاده در ابتدای تمرین، تاثیری بر پاسخ IL-6 ندارد، اما CRP در شرایطی که تمرین با عضلات کوچک شروع شد، به دنبال شش هفته کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها