مقایسه پاسخ های سیستم فیبرینولیتیک به انواع انقباض عضلانی آیزوکینتیک در مردان

نوع مقاله: فیزیولوژی

چکیده

هدف تحقیق حاضر مقایسه پاسخ های سیستم فیبرینولیتیک به انواع انقباض عضلانی آیزوکینتیک در مردان بود. 10 مرد سالم (4/3 ± 1/26 سال) در سه جلسه جداگانه به طور تصادفی سه پروتکل انقباض عضلانی آیزوکینتیک کانسنتریک/ کانسنتریک (C/C)، ایسنتریک/ ایسنتریک (E/E) و کانسنتریک/ ایسنتریک (C/E) را به صورت فلکشن و اکستنشن زانو در هر دوپا و با استفاده از دستگاه دینامومتر اجرا کردند. در هر سه پروتکل آزمودنی ها 4 ست 10 تکراری فلکشن و اکستنشن زانو را با سرعت 60 درجه در ثانیه اجرا نمودند. قبل از شروع فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت و پس از 30 دقیقه ریکاوری نمونه های خونی جهت اندازه گیری آنتی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (t-PA)، آنتی ژن مهار کننده فعال کننده پلاسمینوژن (PAI-1) و دی – دایمر (D-dimer) گرفته شدند. آنتی ژن t-PA در پاسخ به هر سه انقباض آیزوکینتیک افزایش و در دوره ریکاوری کاهش یافت (P<0/05). تغییرات آنتی ژن t-PA در پاسخ به دو پروتکل C/C و C/E نسبت به انقباض E/E به طور معناداری بیشتر بود. مقادیر آنتی ژن PAI-1 در پاسخ به فعالیت آیزوکینتیک صرف نظر از نوع انقباض افزایش و در دوره ریکاوری کاهش معناداری نشان داد (P<0/05)، با این حال پاسخ به سه پروتکل  متفاوت نبود (P>0/05). مقادیر D-dimer در پاسخ به فعالیت آیزوکینتیک تغییر معناداری نشان نداد (P>0/05) و بین سه پروتکل تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0/05). براساس یافته ها می توان نتیجه گیری نمود که انقباض آیزوکینتیک موجب افزایش فعالیت سیستم فیبرینولیتیک می گردد و اینکه پروتکل های C/C و C/E در مقایسه با پروتکل E/E باعث فعال شدن بیشتر سیستم فیبرینولیتیک می گردند.

کلیدواژه‌ها