تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و فعالیت ورزشی تناوبی بر پاسخ HSP72 و CK در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله: فیزیولوژی

چکیده

چکیده :
 
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل‌گیری کوتاه مدت گلوتامین و تمرین تناوبی بر پاسخ HSP72 و CKسرم در بازیکنان فوتبال بوده است. بدین منظور 29 بازیکن فوتبال باشگاهی (میانگین سن 4±3/19 سال، وزن 2±3/69 کیلوگرم، قد 2/1±6/176 سانتی‌متر، درصد چربی بدن 7/1±1/12 درصد، شاخص توده بدن kg/m2 3/2±01/22 و حداکثراکسیژن مصرفی ml/min.kg 3/1±5/53) به صورت داوطلب از میان بازیکنان تیم راه آهن تهران انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (7n=)، مکمل (7n=)، مکمل- فعالیت‌ورزشی(8n=) و فعالیت‌ورزشی(7n=) تقسیم شدند. کلیه آزمودنی‌ها قبل از انجام پژوهش در تمرینات روزانه تیم فوتبال شرکت داشته‌اند، و فقط دو گروه مکمل- فعالیت‌ورزشی و فعالیت‌ورزشی، پروتکل تناوبی پژوهش را انجام دادند. نمونه‌‌های خونی پایه (پس از 14-12 ساعت ناشتایی شبانه)، پیش‌آزمون، پس‌آزمون و 90 دقیقه پس از آزمون از ورید پیش بازویی دست غیر برتر گرفته شد. مکمل (گلوتامین) و دارونما (دکسترین) به مقدار  g/kgBW5/0 و حجم  ml/kgBW5 در یک ساعت قبل از اجرای پروتکل فعالیت‌ تناوبی مصرف شد. پروتکل فعالیت تناوبی شامل 3 مرحله دویدن 20 دقیقه‌ای با شدت 80% حداکثر ضربان قلب بیشینه و استراحت‌ 5 دقیقه‌ای پیاده‌ روی بین مراحل بود. مقادیر HSP72 و CKبه ترتیب با استفاده از روش الایزا و آنزیماتیک سنجیده شد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش در چهار گروه‌ در مراحل چهارگانه از آزمون تجزیه تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و عامل بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 P≤استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر HSP72 به میزان 21% (001/0P=) در مرحله پس‌آزمون در گروه مکمل و 16% (001/0P=) در مرحله پس‌آزمون در گروه مکمل‌- فعالیت‌ورزشی نسبت به مرحله پایه و 41% (001/0P=) در مرحله 90 دقیقه پس از آزمون در گروه مکمل- فعالیت‌ورزشی نسبت به مرحله پایه افزایش داشته است. همچنین مقادیر HSP72 بین مرحله پس‌آزمون در گروه مکمل نسبت به مرحله پس‌آزمون در گروه کنترل، 15% (047/0P=) افزایش داشت. مقادیر HSP72 بین مرحله پس‌آزمون در گروه مکمل- فعالیت‌ورزشی نسبت به مرحله پس‌آزمون در گروه کنترل 20% (001/0P=) افزایش داشت و مقادیر HSP72 بین مرحله 90 دقیقه پس از ‌آزمون در گروه مکمل- فعالیت‌ورزشی نسبت به مرحله 90 دقیقه پس از آزمون در گروه کنترل، 40% (033/0P=) افزایش داشت. مقادیر HSP72 در گروه‌ مکمل در مرحله پس‌آزمون (001/0P≤) و در گروه مکمل- فعالیت‌ورزشی مرحله پس‌آزمون (001/0P≤) و 90دقیقه پس‌ از آزمون (001/0P≤) نسبت به مرحله پایه افزایش داشت. تحلیل نتایج برآمده از تحقیق نشان می‌دهد که در آزمودنی‌های ورزشکار، ممکن است مصرف مکمل گلوتامین محرک پاسخ HSP72 بوده و فعالیت‌ورزشی تناوبی نقش موثری در پاسخ HSP72 نداشته است.

کلیدواژه‌ها