تأثیر 14 روز مکمل‌سازى ویتامین‌هاىCو E بر شاخص های دفاع اکسایشی و پراکسیداسیون چربی ها بعد از فعالیت بی هوازی در پسران در اسکیت‌باز سرعتی نوجوان

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانشیار کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه،

چکیده

تمرینات ورزشی تعادل بین تولید رادیکال‌های آزاد و آنتی‌اکسیدانت‌های بدن را برهم زده و منجر به بروز حالتی موسوم به استرس اکسیداتیو می‌کند. تحقیق حاضر در قالب طرح‌های نیمه‌تجربی دو سویه‌کور به بررسی تأثیر مصرف مکمل ویتامینE وC پس از فعالیت بی‌هوازی بر میزان شاخص‌های آسیب سلولی که توسط مالون دی آلدئید(MDA) و آنزیم‌های اکسایشی از جمله، گلوتاتیون پراکسیداز(GPX)، کاتالاز(CAT) و ظرفیت آنتی‌اکسایشی‌تام(TAC) پرداخته‌است. بدین منظور، 18 نفر اسکیت‌باز که حداقل دو سال سابقه شرکت در مسابقات لیگ کشوری داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند(میانگین قد03/7± 161سانتی متر، سن8/1± 14سال و وزن4/6 ±57کیلوگرم) و به طور تصادفی در دو گروه شبه‌دارو(روزانه 400 میلی گرم دکستروز همراه با 250 میلی‌لیتر آب) ومکمل(400 میلی‌گرم ویتامینC و 200 واحد ویتامین E) تقسیم‌بندی شدند. هر دو گروه در یک جلسه رکوردگیری1000متر اسکیت سرعت شرکت نموده و نمونه‌های خونی(مرحلۀ اول خون‌گیری) جمع‌آوری شدند. پس از14 روز مصرف مکمل ویتامینی در گروه مکمل و گروه شبه‌دارو با مصرف دکستروزو انجام تمرینات مشابه اسکیت، مراحل خون‌گیری قبل، بلافاصله و30 دقیقه پس از رکوردگیری انجام شد. روش آماری تحلیل واریانس در اندازه گیری مکرر برای مقایسه میانگین‌ شاخص‌های مورد ذکر در سه زمان مختلف( قبل، بلافاصله و30 دقیقه پس از رکوردگیری) بین دو گروه بکار رفت. یافته ها در سطح معنی داری Pنتایج نشان داد که با مصرف 14 روز ویتامین‌های EوC ، متعاقب آزمون اسکیت سرعت، میزان MDA فعالیت GPX و CAT بطور معنی‌داری کاهش یافته(05/0P<) و TAC بطور معنی‌داری افزایش پیدا کرد(05/0P<). بنابراین مصرف دو هفته ویتامین‌های EوC سبب افزایش ظرفیت ضد‌اکسایشی‌تام شده‌، با احتمال کاهش اثرات تخریبی اکساینده‌ها بر غشاء لیپیدی سلول و کاهش فعالیت آنزیم‌های ضداکسایشی در ورزشکاران سرعتی همراه می شود.

کلیدواژه‌ها