تأثیر رشته ورزشی بر سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقادیر استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی (هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، آلبومین، پروتئین تام، فیبرینوژن، لاکتات، ویسکوزیته پلاسما و خون) میان ورزشکاران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌های خونی از 45 ورزشکار سه رشته ورزشی مختلف (میانگین ± انحراف معیار دونده استقامت: سن 2/5±6/24 سال، درصد چربی 6/1±8/6، BMI 1±21، تعداد: 15 فوتبالیست: سن 7/1± 5/22 سال، درصد چربی 8/1±6/7، BMI 4/1±3/22، تعداد: 15  کاراته‎کا: سن 5/3±1/23 سال، درصد چربی 1/3±2/8، BMI 4/2±7/23، تعداد: 15) جهت ارزیابی متغیرهای همورئولوژیکی در حالت ناشتا تهیه شد. تحلیل واریانس یک طرفه مستقل جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، آلبومین، پروتئین تام، فیبرینوژن تفاوت معنی‌داری میان ورزشکاران نداشتند (05/0<P). در صورتی‌که مقادیر لاکتات، ویسکوزیته پلاسما و خون تفاوت معنی‌داری میان ورزشکاران داشتند و کاراته‌کاران بیشترین میزان را دارا بودند. مقادیر بالای ویسکوزیته خون در کاراته‌کاران را می‌توان به میزان بالای لاکتات و ویژگی‌های همورئولوژیکی گلبول‌های قرمز نسبت داد.

کلیدواژه‌ها