تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل التهابی حاد (hs-CRP و فیبرینوژن) در مردان جوان غیرفعال

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها