شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان