رابطه ویژگی های آنتروپومتریک ، ترکیب و تیپ بدنی ژیمناست های دختر نخبه کشور با عملکرد تخصصی تک اسباب

نوع مقاله: بیومکانیک

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد تمام دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریک، ترکیب و تیپ بدنی ژیمناست های دختر نخبه کشور با عملکرد تخصصی در تک اسباب بود. بدین منظور تعداد 22 ژیمناست دختر سطح ملی با میانگین سنی 6/1 ± 56/16 سال، وزن بدن 4/3 ± 6/51 کیلوگرم، قد 5/6 ± 27/159 سانتیمتر و سابقه تمرینی 5/1 ± 75/7 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت ارزیابی ویژگی های آنتروپومتریک از شاخص های وزن، قد؛ محیطِ کمر، باسن، ساق و بازو؛ طولِ بازو، ساعد، ران و ساق؛ ارزیابی ترکیب بدنی از شاخص های نمایه توده بدنی، میزان درصد چربی بدن، وزن بافت چربی و بدون چربی بدن؛ و نیز برای ارزیابی تیپ بدنی از شاخص های پیکرگونه اکتومورف، مزومورف و اندومورف استفاده شد. عملکرد ژیمناست ها با توجه به میانگین امتیازات کسب شده در مسابقات قهرمانی کشور، لیگ سراسری و انتخابی تیم ملی در سال 1390 ارزش گذاری شد. از رگرسیون چند متغیره جهت پیش بینی عملکرد ژیمناست ها از روی این ویژگی ها استفاده شد. یافته ها نشان داد توان پیش بینی عملکرد ژیمناست ها در زمینی براساس وزن بافت بدون چربی؛ در موازنه بر اساس قد ایستاده و طول ساق؛ و در پارالل بر اساس قد ایستاده، دور باسن، طول ران، طول ساعد و تیپ بدنی مزومورفی وجود دارد. در جمع بندی می توان برداشت نمود که دختران با حجم عضلانی نسبتاً کم و سبک وزن در زمینی، دختران کوتاه قد در موازنه و آنهائی که علاوه بر قد کوتاه، لگن کوچک تر و دست هائی بلند تر دارند، در پارالل، عملکرد بهتری به اجرا می گذارند.

کلیدواژه‌ها