موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و جامعه/ علوم اجتماعی

نویسندگان

1 مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک

2 استاد دانشکده تربیت بدنی ,و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی و شناخت عوامل تسهیل‌کننده و موانع انتقال ورزشکاران المپیکی از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی آنان می باشد. روش پژوهش در این مطالعه،کیفی از نوع گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربین (نسخه2014،1998) با کمک از نرم‌افزار مکس کیو دی 2020 است. جامعۀ آماری دربرگیرندۀ افرادی است که در حیطۀ ورزش‌های المپیکی، عملکرد و تجربۀ قابل توجهی داشتند، از جمله مدیران سازمان‌های المپیکی، مربیان، ورزشکاران المپیکی بازنشسته و اساتید علوم ورزشی. در این پژوهش مهم‌ترین ویژگی نمونه‌ها، داشتن تجربه و دانش یا تخصص مرتبط بود. مجموعه نمونه‌ها تا اشباع نظری به 19 نفر رسید. کدهای اولیه 644 مورد و پس از بررسی هم پوشانی ها و تعیین مولفه ها 103 کد و 15 مولفه در دو پدیده موانع و تسهیل کننده ها در دو بلوک شکل گرفت. طبق نتایج، بیشتر تسهیل‌کننده‌ها برای قهرمانان کشور، نقش خود ورزشکار و نیز محیط رشد وی و بیشترین موانع ساختار سازمان های ورزشی کشور، مدیریت و دیدگاه/انتظارات جامعه از قهرمانان ورزشی است.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400