1. موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


2. آینده ورزش ایران در ایام پاندمی کوید-19: تحلیلی با رویکرد سناریوسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مصطفی محمدی رئوف؛ علی محمد صفانیا؛ احمد محمودی؛ میثم رحیمی زاده