نویسنده = مهدی هدایتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره تمرین هوازى بر آدیپونکتین و رزیستین سرم و متغیرهاى آنتروپومتریک زنان چا ق

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-76

امیر حسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ ملیحه شجاعی؛ مهدی هدایتی


شماره‌های پیشین نشریه